dilluns, 24 de novembre del 2014ASSOCIATS AMPA 2013-2014
                                            

Nº ALUMNES DEL CENTRE
701

Nº ALUMNES SOCIS A 31/10/2014
ND

Nº ALUMNES NO SOCIS 31/10/2014
ND
Nº FAMILIES DEL CENTRE
515

Nº FAMILIES SOCIS A 31/10/2014
39676,8900%


ALUMNES SOCIS PER CURSOS
P3
42
P4
38
  122P5
42


PRIM1
43
PRIM2
40
PRIM3
45
246

518

PRIM4
36
PRIM5
43
PRIM6
39


ESO 1
41
ESO 2
41
150ESO 3
35
ESO 4
33


COMPTABILITAT AMPA 2013-2014


PRESSUPOST

ingressosQuotes socis
10570Carnaval
2767Activitats AMPA
990Material esportiu
1.345,04Venda llibres (nadal)
27,82
 15.699,86€
despesesDomiciliacions
140,43diada
2.060,14financeres
79,95administratives
196FEAC
900Escacs
1000Colonies
1617Viatges ESO
1.509,91Graduació
1000FEACC
346,24Carnaval
3.275,94Acollides assamblea
20Varis
482,83Biblioteca
4.992,97Assegurança
226,55Activitats AMPA
886
 18.733,96€
Resultat

- 3.034,1€
Tresoreria  9/01/13
 27.521,65€  8/31/14
24.487,55€

COMPTABILITAT AMPA 2014-2015


PRESSUPOSTingressos
Quotes socis
11190

Carnaval
1800


12.990€


despeses Domiciliacions
150

diada
2000

financeres
80

administratives
200

Escacs
1000

Colònies
1600

Viatges ESO
1500

Graduació
1000

FEACC
270

Carnaval
1800

Aportacions cursos
1300

Varis
1840

Assegurança
250


12.990€


Resultat

0€RemanentCC

24.487,55€

dimecres, 19 de novembre del 2014

  


Benvolgudes famílies,
Us convoquem a la propera Assemblea General ordinària, que tindrà lloc el proper divendres 28 de novembre de 2014 a les 17:15h en primera convocatòria, i a les 17:30h en segona, a la Capella de l’escola, amb el següent:

Ordre del Dia:

Lectura i Aprovació de l’Acta de l’Assemblea anterior
Presentació i ratificació de la nova Junta i dels càrrecs que s´escaiguin
Presentació dels actes i objectius per a aquest curs
Presentació liquidació del curs anterior
Presentació pressupost d´aquest curs
Precs i preguntes

Com sempre, us demanem que us acrediteu degudament per tal d’accedir a la reunió, i us recordem, sobretot per als nous associats, que disposeu d’un vot per família, i que, en cas que no pugueu assistir-hi, disposeu de la present butlleta de delegació de vot als efectes oportuns.

Us hi esperem a tots!La Junta de l'AMPA.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUTLLETA DE DELEGACIÓ DE VOT

Davant la impossibilitat d'assistir personalment a l'Assemblea General ordinària del 28 de novembre de 2014,

Jo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ amb DNI _ _ _ _ _ _ _ _ pare/mare/tutor
legal de l’alumne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ del curs _ _ _ _ _ _ .
per la present delego la meva representació i el meu vot a:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ amb DNI _ _ _ _ _ _ _ _ pare/mare/tutor
legal de l’alumne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ del curs _ _ _ _ _ _ .
per a que em representi i dipositi el vot en nom meu.

Signatura