dilluns, 10 de febrer del 2014

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DEL COL·LEGI SANT BONAVENTURA 
DE VILANOVA I LA GELTRÚÍNDEX


CAPÍTOL I. La denominació, els fins i el domicili.
Art. 1 Denominació
Art. 2 Fins
Art. 3 Domicili i àmbit d’activitats

CAPÍTOL II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions.
Art. 4 Dels socis i les sòcies
Art. 5 Drets dels socis i les sòcies
Art. 6 Deures dels socis i sòcies.
Art. 7 Pèrdua de la condició de soci i sòcia.

CAPÍTOL III. L’ASSEMBLEA GENERAL
Art. 8 Naturalesa de l’assemblea general 
Art. 9 Facultats de l’assemblea general
Art. 10 Classes d’assemblees
Art. 11 Convocatòria de les assemblees
Art. 12 Constitució i celebració de les assemblees
Art. 13 Celebració de les assemblees

CAPÍTOL IV. LA JUNTA DIRECTIVA
Art. 14 Composició de la junta directiva
Art. 15 Dels delegats i delegades de curs i els suplents
Art. 16 Competències de la junta directiva
Art. 17 De les reunions de la junta directiva.
Art. 18 Celebració de les reunions.
Art. 19 Delegació de facultats.

CAPÍTOL V. ELS CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA.
Art. 20 El/la president/a i el/la vicepresident/a.  
Art. 21 El/la tresorer/a
Art. 22 El/la secretari/a

CAPITOL VI. LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL
Art. 23 Creació i constitució de les comissions de treball
Art. 24 Can Sandàlia


CAPÍTOL VII. EL RÈGIM ECONÒMIC
Art. 25 Patrimoni fundacional
Art. 26 Recursos econòmics de l’associació
Art. 27 Obligacions econòmiques dels associats
Art. 28 Exercici econòmic
Art. 29 Règim de les aportacions i disposicions monetàries

CAPÍTOL VIII. EL RÈGIM DISCIPLINARI
Art. 30 El règim disciplinari

CAPÍTOL X. LA DISSOLUCIÓ
Art. 31 Acord de dissolució
Art. 32 Liquidació i destinació dels béns sobrants


-------------------------


Capítol I. La denominació, els fins i el domicili 

Article 1.  Denominació

L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DEL COL·LEGI SANT BONAVENTURA DE VILANOVA I LA GELTRÚ constituïda a Vilanova i la Geltrú, l’11 de desembre de 1.987 per temps indefinit, es regeix per aquests estatuts, per la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l’educació, el Decret 202/1987 de 19 de maig, del Departament d’Ensenyament i les restants disposicions d’aplicació, i subsidiàriament per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

L’Associació està inscrita a la Secció 1ª del Registre de Barcelona de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 7.623.

L’associació no té ànim de lucre. 


Article 2.  Fins de l’associació.

1. Els fins de l’associació són:
Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i mares d’alumnes, als tutors, professors i alumnes del centre i als seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre; fomentant la pràctica dels valors humans, religiosos, morals i cívics.

Col·laborar amb l’entitat titular de l’escola i amb el professorat i altre personal en la formació integral dels alumnes, segons els principis que inspiren el mètode i l’estil Pedagògic propi de l’escola, respectant sempre la seva tasca.

Donar suport a les gestions que realitzi el Centre envers les autoritats i organismes oficials, sempre que concordin favorablement amb els interessos dels associats.

Promoure la participació dels pares i mares o tutors dels alumnes en els afers del Centre; promoure la representació i participació dels pares i mares en el consell escolar del centre i altres òrgans col·legiats que puguin existir.

Facilitar la col·laboració del Centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.

Aconseguir un diàleg permanent Família-Escola en el que intervinguin els pares i mares o tutors, els delegats de curs i els tutors de cada grup en cadascun dels cursos.

Promoure i organitzar activitats complementàries, i extraescolars d’ordre cultural, artístic i social. Promoure el foment i la pràctica d’activitats físico-esportives sense finalitat de lucre.

Promoure activitats culturals, lúdiques i esportives i altres activitats de caràcter col·lectiu, que ofereixin trobades de convivència i de germanor.

Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tan des del vessant cultural i esportiu com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.

Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar i la direcció del Centre en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin o puguin assignar en el futur.

2. Per assolir millor les finalitats que li són pròpies, l’associació podrà formar part de federacions i confederacions d’associacions de mares i pares d’alumnes. També es podrà vincular a d’altres associacions de mares i pares d’alumnes i a qualsevol tipus d’associació per a finalitats concretes o especials, si així ho acorda l’assemblea general. 
Article 3.  Domicili i àmbit d’activitats

El domicili de l’associació s’estableix al propi col·legi situat a la Plaça dels Franciscans, núm. 4 de Vilanova i la Geltrú.

L’àmbit d’activitats principal de l’entitat se circumscriu fonamentalment a Catalunya.Capítol II.  Els socis, els seus drets i les seves obligacions.

Article 4.  Dels socis i les sòcies

Poden ser socis de l’associació els pares i mares o els representants legals dels alumnes matriculats en el centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l’entitat, i que contribueixin a sostenir-la amb les quotes a què es refereix l’article 6è d’aquests estatuts.

L’admissió de socis és facultat de la Junta Directiva, que l’acorda un cop la persona que l’ha sol·licitat, ha acreditat la seva condició de pare o mare o tutor d’un o més alumnes del centre.


Article 5.  Drets dels socis i sòcies.

Són drets dels socis i sòcies de l’associació:

Participar en les activitats de l’associació intervenint en les assemblees generals, exposant suggeriments i queixes per escrit a la Junta Directiva o oralment als delegats de curs, que els traslladen a l’esmentada Junta en les seves reunions.

Tenir veu i vot a les assemblees generals, bé perquè s’hi assisteixi personalment, bé perquè es delegui el vot.

Elegir i ser elegits per als llocs de representació i per exercir càrrecs directius.

Exercir la representació que se’ls confereix en cada cas.

Tenir un exemplar dels estatuts.

Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de l’associació a la Junta Directiva, així com consultar els llibres i documentació de l’associació.

Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.

Forma part dels grups de treball.

A ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.


Article 6.  Deures dels socis i sòcies.
Són deures dels socis i sòcies:

Contribuir econòmicament al sosteniment de l’associació i les seves activitats amb el pagament de les quotes, derrames i altres aportacions econòmiques que es puguin fixar, d’acord amb aquests estatuts.

Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.

Complir les normes estatutàries i els acords adoptats per la junta directiva.Article 7.  Pèrdua de la condició de soci.

Les persones associades poden ser donades de baixa de l’associació per algun dels motius següents:
Renúncia voluntària comunicada per mitjà d’un escrit adreçat al president.
Pèrdua de la pàtria potestat o de la representació legal de l’alumne.
Causar baixa del col·legi l’alumne.  
Manca de pagament de les aportacions econòmiques de qualsevol mena que estiguin establertes,  en les condicions i terminis establerts per la Junta Directiva i ratificats per l’Assemblea General.
Ús de l’associació o de la condició de representant de la mateixa amb finalitats diferents a les assumides estatutàriament per l’entitat, o en benefici personal o en interessos particulars. 
Ésser sancionat per la Junta Directiva com a conseqüència de la comissió d’alguna infracció greu o molt greu. 

Capítol III. L’Assemblea General

Article 8.  Naturalesa de l’assemblea

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria simple els assumptes que són competència de l’Assemblea, excepte en aquells assumptes en què es requereixi estatutàriament una majoria diferent.

Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.


Article 9.  Facultats de l’assemblea general

L’Assemblea General té les facultats següents:

Modificar els estatuts.

Ratificar els càrrecs de la junta directiva i controlar-ne l’activitat.

Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació. Aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern, si s’escau.

Acordar la dissolució de l’associació.

Acordar la incorporació de l’associació a federacions o confederacions d’associacions de mares i pares d’alumnes que es consideri oportú o separar-se’n; així com la vinculació amb d’altres associacions de mares i pares d’alumnes o associacions de qualsevol mena, si es considera necessari per l’acompliment dels objectius de l’associació.

Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

Aprovar el reglament de règim interior i la normativa de caràcter intern que es consideri necessària per a la gestió i govern de l’associació. 

Acordar, amb un expedient previ, la baixa o la separació definitiva dels socis i les sòcies.

Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva. 

Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació.  La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.


Article 10.  Classes d’assemblees

L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària, com a mínim un cop l’any, dins el primer trimestre del curs escolar.

La Junta Directiva pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, amb una antelació de 48 hores a la celebració de la mateixa.

 La Junta Directiva també ha de convocar una Assemblea General amb caràcter d’extraordinària quan ho sol·liciti el 10% dels socis, que hauran de concretar l’objecte de l’Assemblea i el text de l’ordre del dia proposat; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.


Article 11.  Convocatòria de les assemblees

L’Assemblea és convocada per la Junta Directiva mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies naturals abans de la data de la reunió per qualsevol dels següents mitjans: escrit entregat als alumnes, comunicació remesa al correu electrònic de què disposa cada soci i sòcia en la intranet del col·legi, comunicacions penjades en llocs visibles de l’escola i publicació a la pàgina web/blog de l’associació.


Article 12.  Constitució de les assemblees

L’assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades, en única convocatòria.

El 10% dels socis i sòcies pot sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir.  La sol·licitud també es pot fer directament a l’assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.


Article 13.  Celebració de les assemblees

Les reunions de l’Assemblea General les presideix el/la president/a de l’associació. En cas d’absència, el substituirà, en primer lloc, el/la vicepresident/a i, en segon lloc, qualsevol vocal de la Junta Directiva.  Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

El/ secretari/a redacta l’acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el/la  president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents i representades.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni.  Una setmana abans de l’assemblea,  l’acta i qualsevol altra documentació relacionada amb l’Ordre del Dia d’aquesta han d’estar a disposició dels socis al local social.

En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada soci o sòcia de l’associació.

Delegació de vot: els socis i les sòcies que no puguin assistir a l’assemblea podran delegar el seu vot en el delegat o delegada del seu curs o en qualsevol soci o sòcia, mitjançant el formulari corresponent delegació de vot.  

Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents i representats, excepte en aquells assumptes en què es requereixi estatutàriament una majoria diferent.

En tots els supòsits, la votació té sempre tres alternatives: a favor, en contra i abstenció.

Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació i la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una ja existent, es requereix un nombre de vots favorables equivalent al 51 % dels vots emesos.  CAPÍTOL IV. La Junta Directiva

Article 14.  Composició de la Junta Directiva

La Junta Directiva està formada per cadascun dels pares o mares delegats o delegades de curs per cada un dels nivells educatius del col·legi, és a dir de 3er. d’Educació Infantil fins a 4rt. d’Ensenyament Secundari Obligatori, o d’aquells que en el futur s’establissin per disposició legal i s’impartissin al centre,  que són escollits d’acord amb el que disposa l’art. 15. 

D’entre aquests s’escolliran els següents càrrecs directius: el president o la presidenta, el vicepresident o la vicepresidenta, el secretari o la secretària, el  tresorer o la tresorera i el representant de l’associació al Consell Escolar.  Aquests càrrecs han d’ésser exercits per persones diferents. Cas de no haver-hi acord, si es presenta més d’una candidatura a qualsevol dels càrrecs l’elecció es farà per majoria simple.  Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.  Els càrrecs nomenats per la Junta Directiva hauran de ser ratificats en l’Assemblea General ordinària. 

El mandat dels càrrecs directius serà per un període de dos anys, ampliable a un màxim de dos més, sempre i quan qui els ostenten revalidin la seva condició de delegats de curs i es ratifiquin en l’Assemblea General ordinària.  En cas contrari, deixaran de ser membres de la Junta i, en conseqüència, també deixaran el càrrec.  En aquest cas, la Junta Directiva procedirà a escollir un nou membre per ocupar el càrrec vacant.

El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president i del nou secretari.

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament i no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l’associació.


Article 15.  Dels delegats i delegades de curs i dels suplents

L’elecció dels pares o mares delegats o delegades de curs i dels suplents, pel cas que els primers no poguessin desenvolupar les funcions representatives atorgades, i que han de ser socis/sòcies de l’associació, es realitza en les reunions de curs que es convoquen a l´inici del curs escolar.  L’elecció del delegat de curs, si es presenten diverses candidatures, es fa per majoria simple dels socis presents i representats en l’assemblea de cada curs. El mateix sistema se seguirà per l’elecció del suplent. De la votació se n’aixecarà acta, signada per un membre de la Junta Directiva i dos associats més.  

Els delegats i delegades de curs ostentaran el càrrec durant un període de dos anys, renovant-se la meitat cada any en els cursos senars, és a dir, 1r, 3r i 5è de Primària, i 1r i 3r d’ESO a excepció del delegat de P3 que serà membre de la Junta Directiva per un període de tres anys.  Tot això sens perjudici que puguin ser reelegits per un nou període de dos anys.

El cessament del càrrec de delegat/da de curs i/o de càrrec directiu abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius o mitjançant comunicació verbal en la reunió de la Junta Directiva, deixant constància en l’acta.
Malaltia que els incapaciti per exercir el càrrec.
Baixa com a membre de l’associació.
Sanció per una falta greu comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article 29 dels estatuts.

Les vacants en els càrrecs directius s’han de cobrir immediatament per un altre membre de la Junta Directiva, quedant el càrrec en funcions i a l’espera de ratificació en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc.  Les vacants en els vocals es cobriran immediatament amb el delegat suplent corresponent al nivell educatiu, que s’hagi quedat sense representant, que també haurà de ser ratificat per l’Assemblea General.Article 16.  Competències de la Junta Directiva

1. La Junta Directiva té les facultats següents:

Regir, administrar i representar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix complir i fer complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos.

Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.

Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes i derrames, que els membres de l’associació han de satisfer.

Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

Contractar els empleats que l’associació pugui tenir, així com contractar amb tercers tot allò que sigui necessari per aconseguir els objectius de l’associació.

Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme. 

Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’han d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

subvencions o altres ajuts

l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.

Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquests dipòsit. 

Resoldre provisionalment qualsevol qüestió que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.


Article 17.  De les reunions de la Junta Directiva.

La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària una vegada cada mes. A aquestes reunions hi podran participar amb veu, però sense vot, el titular i el director del col·legi, o persones en qui deleguin i un membre del claustre de professorat del col·legi. També hi podrà participar amb veu, però sense vot, qualsevol persona que pels seus coneixements sigui necessària la seva presència per aportar informació imprescindible per l’adopció d’acords, si així ho ha acordat la Junta Directiva. 

S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita al president/a un terç dels membres que la componen, que concretaran l’ordre del dia a tractar. Aquesta reunió s’haurà de celebrar en el termini màxim d’una setmana a comptar de la sol·licitud. 


Article 18.  Celebració de les reunions

La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si havent estat convocada amb antelació hi ha un quòrum de la meitat més un del total de membres, en única convocatòria.

Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n.  L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre. Les reiterades faltes de assistència injustificades, faculten a la junta directiva a iniciar un expedient sancionador, d’acord amb el procediment establert a l’art. 29, per a procedir a la seva remoció.

La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents a la reunió. S’entén que hi ha majoria simple quan els vots a favor superen els vots en contra, sense comptar-hi les abstencions.  El vot és personal i intransferible. 

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i el president.  En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, segons escaigui.Article 19.  Delegació de facultats

La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
CAPÍTOL V. Els càrrecs de la Junta Directiva.

Article 20.  El/la president/a i el/la vicepresident/a

1. Són pròpies del president les funcions següents:

Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva. Coordinar l’actuació de la resta de membres de la Junta Directiva.

Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.

Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

2. El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Són pròpies del vicepresident les funcions següents:

Substituir al president, en totes les seves funcions, en cas d’absència, malaltia o incapacitat.

Exercir les funcions que expressament l'hi siguin delegades pel president o encomanades per la Junta Directiva.


Article 21.  El/la tresorer/a.

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa, i la comptabilitat d’acord amb les prescripcions legals. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o estalvi. Article 22.  El/la secretari/a.

El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació; aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva; redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre registre de socis. També remetrà als membres de la Junta Directiva la convocatòria de les reunions establerta per el/la president/a i les actes aixecades de les reunions de la Junta Directiva i de l’Assemblea.
El/la secretari/a té el deure d’advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar la Junta Directiva.  


Capítol VII.  Les comissions o grups de treball

article 23.  Creació i constitució de les comissions de treball.

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball l’ha de plantejar qualsevol soci o sòcia de l’associació que vulguin formar-los, que n’ha d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.  La creació de la comissió o grup de treball requerirà el vot favorable de les tres quartes parts del membres de la Junta Directiva.

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions. La Junta Directiva nomenarà un o dos vocals de la mateixa com a coordinadors de la comissió o grup de treball constituït.

Art. 24.  Can Sandàlia

“Can Sandàlia” és una entitat carnavalesca pertanyent a l´associació, i per tant dirigida per la mateixa junta directiva i els seus càrrecs directius.
Només és competència de “Can Sandàlia” l´organització, desenvolupament i consecució de totes les activitats referides en l´àmbit del carnaval de Vilanova i la Geltrú.

Aquesta entitat es dota d´uns estatuts propis degut a l´obligatorietat de tenir-los per poder estar associats a la Federació d´Associacions de Carnaval (FAC), custodiats per la junta directiva. Les normes estatuàries són les mateixes que les de l´associació.

La seu fiscal i social és la mateixa que l´associació.

Els associats de l´associació són associats de Can Sandàlia, causant baixa d´aquesta, en el moment que ho facin de l’AMPA. Qualsevol persona no sòcia de l’AMPA podrà participar en les activitat que organitzi Can Sandàlia, i tindrà la consideració de participant, sense veu ni vot.

Qualsevol soci pot aportar idees i pot formar part de les comissions de carnaval amb el consentiment de la junta.

La dissolució de l’Associació suposarà la disgregació automàtica de “Can Sandàlia” i que aquesta passi a mans de la Direcció del Col·legi Sant Bonaventura, la qual es farà càrrec de seguir mantenint-ne el propòsit i les activitats corresponents durant el temps de Carnaval, de la manera que ho consideri més addient.Capítol VIII. El règim econòmic

Article 25.  Patrimoni fundacional

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.


Article 26.  Recursos econòmics de l’Associació

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

a) les quotes i derrames, que fixa l’Assemblea General per als seus membres

b) les subvencions oficials públiques o privades

c) les donacions, les herències o els llegats

d) les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.
e) El preu de les activitats que es puguin organitzar.


Article 27.  Obligacions econòmiques dels socis.

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques  i quotes extraordinàries, segons el què en cada exercici s’acordi.


Article 28.  Exercici econòmic

L’exercici econòmic coincideix amb el curs escolar i queda tancat el 31 d’agost.


Article 29. Aportacions i disposicions dels comptes bancaris que titularitza l’associació.

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar, com a mínim, les signatures del president, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.


Capítol IX.  El règim disciplinari

Article 30.  El règim disciplinari

La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació.  En el termini de 10 dies següents a la denúncia o comunicació, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor.  La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera Assemblea General que tingui lloc.
Capítol X.  La dissolució

Article 31.  Acord de dissolució

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi amb el vot favorable de dues terceres parts dels socis.


Article 32.  Liquidació i destinació dels béns sobrants

Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal.  La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament al Titular del Col·legi Sant Bonaventura perquè ho destini íntegrament a la millora de les instal·lacions del centre o en benefici dels alumnes del col·legi Sant Bonaventura de Vilanova i la Geltrú de forma immediata. 

Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a que fan referència els apartats anterior d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada. 
DISPOSICIÓ FINAL
Els presents Estatuts, adaptats a la llei, entraran en vigor en el mateix moment de la seva aprovació per part de l’Assemblea General.

Vilanova i la Geltrú, el              de ........... de 2.014. DILIGÈNCIA 

Na ............... ..., com a secretària de l’Associació de Mares i Pares del Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova i la Geltrú, faig constar que els presents estatuts contenen les modificacions aprovades a l’Assemblea General Extraordinària de l’Associacio de Mares i Pares del Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova i la Geltrú, celebrada el dia ................. a Vilanova i la Geltrú.

I perquè així consti signo la present diligència a Vilanova i la Geltrú, el .......de .......... de 2.014, amb el vistiplau del President.

La presidenta,                                            La secretàriaSònia Sànchez Pérez       Gemma Manresa Rué                                          

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada