divendres, 7 de febrer del 2014


NORMATIVA GUERRES INFANTILS
Condicions d’obligat compliment per a les entitats participants a les Guerres Infantils.
- És obligació de l’entitat participant fer signar, als pares/tutors dels nens que s’incriuen en una bandera infantil, el document conforme són coneixedors de les normes per participar a la Guerra Infantil.
- S’haurà de portar entre 3 i 10 persones (un col·laborador cada 12-14 nens) que aniran amb l’acreditació que la FAC els facilitarà. Hauran d’anar vestits de comparsers, amb la vestimenta de l’entitat. Seran aquests col·laboradors els encarregats de controlar els nens de la seva bandera.
- El dijous dia 20 de febrer, és l’últim dia que té l’entitat per comunicar el nom d’un dels col·laboradors de cada bandera infantil com a responsable, sinó la bandera no podrà participar.
- La persona responsable de cada bandera haurà d’estar a la plaça de la vila 30 minuts abans de l’inici de la guerra en la qual participa, per a poder rebre les instruccions sobre la seva funció a la Plaça, per part dels organitzadors. La no presència del responsable a l’hora assenyalada significarà que la bandera afectada no podrà participar a la guerra.
- Si una bandera arriba a la Plaça amb acompanyants no autoritzats se l’hi prohibirà l’entrada.
L’entitat que no ajudi a complir-ho serà sancionada seguint el Reglament de Règim Intern.
- Cada entitat ha de comunicar prèviament, als pares/tutors i als col·laboradors, el lloc de trobada
amb la bandera dins la plaça, un cop acabada la guerra, per sortir del recinte ordenadament.
- L’entitat també ha de comunicar als pares/tutors el lloc de trobada amb la bandera fora de la plaça de la Vila. Sobretot per als pares/tutors de menors que no hagin participat de la guerra, però que es vulguin retrobar amb la bandera posteriorment.
- Les informacions sobre l’entrada i la sortida de les banderes, així com els llocs de trobada amb els pares al acabar la guerra, seran comunicats a la reunió prèvia dels responsables de les entitats amb els organitzadors. Així, posteriorment, es podran comunicar als pares i mares.
- Les xarangues de les banderes que surtin pel Carrer de la Fruita podran esperar a l’interior de la zona tancada de la Plaça Miró. En canvi, les xarangues de les banderes que surtin pel Carrer Sant Sebastià podran esperar a la Plaça dels Carros.
- Mentre el banderer i un acompanyant van a rebre la llaçada, els responsables i col·laboradors hauran d’anar reclamant als nens de la seva bandera que vagin formant la fila al lloc establert. Per fer-ho més senzill cal informar anteriorment als nens sobre aquest punt.
- Des de la megafonía de la Plaça s’aniran donant missatges per ajudar a l’organització.
- L’ordre de sortida de la Plaça será el que determini l’organització.

FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS PEL CARNAVAL Febrer 2014

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada